<!--@ParagraphImageLinkAlt-->

TR Press SE - 24-11-2014

Positiv utveckling för barncancervården

De senaste 35 åren har det skett en enorm utveckling inom barncancerområdet. Olle Björk, generalsekreterare för Barncancerfonden, talar om en revolution.

Han är en av förgrundsfigurerna inom barncancerområdet, både i Sverige och internationellt, och var med om att starta Sveriges första barncanceravdelning på Karolinska Universitetssjukhuset 1979.

- Då var en av mina främsta arbetsuppgifter att ta hand om döende barn och deras familjer, inte att bota dem. Sedan dess har det skett en total revolution, idag överlever 80 procent av de barn som insjuknar i cancer, säger Olle Björk och fortsätter:

- Utan Barncancerfonden och alla de medel som har kommit in från våra givare skulle den här revolutionen inte ha kunnat ske. Det har betytt och betyder väldigt mycket.

Samarbete en viktig faktor
Barncancerfonden grundades 1982 och i samband med det började man satsa på forskning kring barncancer och utveckling av behandlingsformer. En mycket viktig faktor när det gäller behandling och den utveckling som har skett där är det samarbete som hela tiden har funnits bland dem som arbetar inom barncancervården. Det finns gemensamma behandlingsprogram och ett gemensamt barncancerregister där man kan gå tillbaka och se vad som har fungerat eller inte fungerat vid behandling. Dessutom träffas man regelbundet för att diskutera olika frågor.

- Det här gör att oavsett var i landet man bor får man samma behandling och samma chans till överlevnad. Det är lite unikt för svensk sjukvård, säger Olle Björk.

Team Rynkeby tredje största givaren
För att forskning och behandling ska utvecklas vidare krävs det fortsatt mycket pengar. Förra året samlade deltagarna i Team Rynkeby in drygt 44 miljoner kronor och av dessa kunde de svenska lagen överlämna 11,1 miljoner kronor till Barncancerfonden. Idag är Team Rynkeby den tredje enskilt största givaren till Barncancerfonden.

- Det går nästan utanför min begreppsvärld, att så många människor engagerar sig och ger så mycket av sin egen tid. Jag tycker det är fantastiskt! säger Olle Björk.

De pengar som Team Rynkeby samlar in i år går till hjärntumörforskning och syskonstödjare, vilket även förra årets insamling gjorde. Och pengarna behövs.

Idag överlever 70 procent av de barn som drabbas av hjärntumörer.

- Att höja överlevnadsgraden till 100 procent kommer att bli mycket svårare och väldigt mycket dyrare än att höja den från tio procent, som det var när jag började, till dagens nivå. Det kommer att bli allt mer avancerat framför allt när det gäller behandlingen, säger Olle Björk.

Ny strålbehandling kan minska besvär
Till skillnad från andra tumörsjukdomar förekommer hjärntumörer i alla åldersgrupper hos barn och ungdomar.

- Dessutom behöver väldigt många hjärntumörer strålbehandling. Oavsett vilken kroppsdel det handlar om är strålbehandling inte bra för barn. Det hindrar barnets utveckling och vi vet att man kommer att få vissa problem efter att man har fått strålning mot hjärnan, främst kognitiva som uppmärksamhet, inlärning och snabbhet, säger han.

Det finns många områden inom hjärntumörforskningen där man har kommit långt, men det som är extra fokus på just nu är den protonstrålanläggning som byggs i Uppsala och som kommer att börja användas sommaren 2015.

- Protonstrålning innebär att man kan stråla tumörerna med större precision och därmed får omkringliggande hjärnvävnad mindre strålning. Det här kan leda till att barn får mindre besvär efter strålbehandlingen och det är något jag har önskat länge, säger han och berättar att införandet av protonstrålning också kommer att kräva ett helt nytt forskningsfält eftersom det är en ny form av behandling.

Syskonstödjarna har en viktig uppgift
När det gäller syskonstödjare så finns dessa finns vid alla sex barnonkologiska centra och finansieras av Barncancerfonden. Syskon är en grupp som lätt hamnar i kläm när allt kretsar kring barnet som har drabbats av cancer.

- Samtidigt har de sina egna faser av sorg att gå igenom. Först sorgen över att syskonet blir sjukt, sedan när beskedet kommer att det är cancer. Därefter kommer den egna sorgen när man inte får lika mycket uppmärksamhet som sitt syskon. Det finns också en fjärde fas i sorgen och det är om syskonet skulle dö, berättar Olle Björk.

Hans erfarenhet från arbetet på barncanceravdelningen på Astrids Lindgrens barnsjukhus är att många syskon är rädda att han som läkare ska säga något otäckt om deras syskon och därför håller sig undan.

- Men jag har alltid tagit tag i dem och uppmuntrat dem att vara med. Det är viktigt att syskon inkluderas i det som händer och förstår vad deras syskon går igenom, där har syskonstödjarna en mycket viktig uppgift, säger Olle Björk.

Text: Chatarina Almqvist, Team Rynkeby Täby
Fotograf: Aje Hedlund

Fakta om Barncancerfonden

- Drygt 300 barn i Sverige insjuknar i cancer varje år. Hjärntumörer står för runt en tredjedel av dessa diagnoser.
- Barncancerfonden finansierar en syskonstödjare vid vart och ett av landets sex barnonkologiska centra.
- Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Sedan start har de delat ut över 2 miljarder kronor till svensk barncancerforskning.
- Barncancerfonden arbetar också för en bättre vård- och livssituation för barn som drabbas av cancer samt för deras familjer.
- Barncancerfonden är en ideell förening, helt utan stöd från stat, kommun eller landsting, och är beroende av frivilliga bidrag.

Tillbaka

Platinum Sponsors

Follow @TeamRynkeby on Instagram